Elazığ 2 Şubesi

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının 2022 yılında gerçekleştirilmesi hususunu ilettik.

     Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, bütün yükseköğretim kurumlarını kapsamakta; yükseköğretim kurumlarının kendi içlerindeki görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleriyle, atama ve atamaya esas sınavlar buna göre gerçekleştirilmektedir. Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurum içi yükselmenin pratiğe dökülmesi, yetişmiş insan gücünün ve edinilmiş tecrübenin paylaşılmasına da katkı sunmaktadır.

     Üniversitemizdeki tüm paydaşlar eğitim hizmetinin üretimine ve niteliğine katkıları bulunduğundan, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde adalete ve hakkaniyete uygun görevde yükselmenin önü açılmalıdır. Bu itibarla üniversitemizin bünyesinde bulunan, münhal tüm kadroların, bütün idari personelimizi kapsayacak şekilde, herhangi bir şaibeye mahal verilmeden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı dahilinde, ÖSYM tarafından yapılmasına imkân tanıyan bir sistem tesis edilmelidir.

     Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmeli; iki veya üç yıllık periyotlar halinde düzenli olarak yapılmalı ve mağduriyetler giderilmelidir. Sınav, kurum çalışanlarının beklentilerini karşılamalı, açılan kadro sayısı beklenti ile uyumlu olmalıdır.

     Genel İdare Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının, gerçekleşecek bir sınav sonucunda; alın terinin karşılığı olarak, mali ve özlük haklarının iyileşmesine, motivasyonlarının artmasına ve bu gerçekten hareketle kurumumuza olan aidiyet duygularının güçlenmesine vesile olacaktır.

                                                         

                                                                                                           Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                                   Haluk ARAS

                                                                                                                                   Şube Başkanı